Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Nêu hệ thức Anh – xtanh giữa khối lượng và năng lượng.

Câu hỏi 1:

Nêu hệ thức Anh – xtanh giữa khối lượng và năng lượng.

Lời giải:

Hệ thức Anh – xtanh giữa khối lượng và năng lượng: