Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Mô tả khái quát sơ đồ thí nghiệm với tế bào quang điện. Vẽ đặc tuyến vôn-ampe của tế bào quang điện.

Câu hỏi 1:

Mô tả khái quát sơ đồ thí nghiệm với tế bào quang điện. Vẽ đặc tuyến vôn-ampe của tế bào quang điện.

Lời giải:

Khái quát sơ đồ thí nghiệm với tế bào quang điện

* Cấu tạo:

Tế bào quang điện là một bình cầu bằng thạch anh, trong bình là chân không.

Tế bào quang điện gồm có hai điện cực:

   •Anốt A là một vòng dây kim loại đặt ở tâm bình cầu.

   •Catốt K là một chõm cầu bằng kim loại.

* Hoạt động:

Đặt một hiệu điện thế vào hai điện cực của tế bào quang điện.

có thể thay đổi giá trị (âm, dương hoặc bằng 0) tùy theo vị trí của con chạy C. Chiếu ánh sáng đơn sắc vào catốt của tế bào quang điện và điều chỉnh giá trị của người ta thu được đường biểu diễn sau đây (gọi là đường đặc trưng vôn - ampe của tế bào quang điện).

* Đặc tuyến vôn-ampe của tế bào quang điện.