Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Khi thực hiện bước 5 của phương án 1, ta phải thay đổi cách mắc với dao động kí như thế nào để quan sát được sự lệch pha giữa u và i do cả R, L, C gây ra? Tại sao?

Câu hỏi 1:

Khi thực hiện bước 5 của phương án 1, ta phải thay đổi cách mắc với dao động kí như thế nào để quan sát được sự lệch pha giữa u và i do cả R, L, C gây ra? Tại sao?

Lời giải:

Ta mắc sao cho lối vào kênh nhận tín hiệu u1 trên điện trở R, lối vào kênh nhận tín hiệu trên cả đoạn mạch R, L, C như hình vẽ:

Vì cường độ dòng điện đồng pha với hiệu điện thế hai đầu điện trở R nên ta qua sát được cả độ lệch pha của u và cường độ dòng điện do cả R, L, C gây ra.