Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy tính năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đỏ λ = 0,75μm

Câu 1:

Hãy tính năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đỏ λ = 0,75μm


Lời giải:

Năng lượng phôtôn ứng với ánh sáng đỏ (λ = 0,75μm) là:

ε = hc/λ = 6,625.

.3.108 / (0,75.

) = 2,65.

(J)