Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy tính độ co chiều dài của một cái thước có chiều dài riêng 1m chuyển động với tốc độ v = 0,6c.

Câu 1:

Hãy tính độ co chiều dài của một cái thước có chiều dài riêng 1m chuyển động với tốc độ v = 0,6c.


Lời giải:

Ta có

= 1m; v = 0,6c

Áp dụng công thức:


⇒ Độ co chiều dài của thước là Δl =

– l = 0,2(m).