Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Giải thích vì sao dây đàn giống nhau, mắc trên hai hộp đàn có hình dạng kích thước khác nhau lại có thể phát ra hai âm sắc khác nhau?

Câu hỏi 1:

Giải thích vì sao dây đàn giống nhau, mắc trên hai hộp đàn có hình dạng kích thước khác nhau lại có thể phát ra hai âm sắc khác nhau?

Lời giải:

Hai dây đàn gống nhau thì sẽ phát ra âm cơ bản giống nhau. Như vậy kết quả làm âm tổng hợp có âm cơ bản giống nhau, các họa âm khác nhau nên dạng đồ thị sẽ khác nhau thì sẽ cộng hưởng với các họa âm bậc khác nhau. Như vậy kết quả là âm tổng hợp có âm cơ bản giống nhau, các họa âm khác nhau nên dạng độ thị sẽ khác nhau nên âm khác nhau.