Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Dùng hình vẽ để giải thích sóng cơ được tạo ra như thế nào?

Câu hỏi 1:

Dùng hình vẽ để giải thích sóng cơ được tạo ra như thế nào?

Lời giải:

   Sử dụng hình vẽ 14.3, 14.4 (sgk) ta giải thích khi có phẩn tử của môi trường dao động thì lực liên kết, nó kéo theo phần tử 2 dao động, đến lượt mình phần tử 2 dao động thì do lực liên kết, nó kéo theo phần tử thứ 3 dao động cứ thế dao động được truyền trong môi trường ... đó chính là quá trình truyền sóng.