Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1 Có thể thí nghiệm về con lắc đơn với góc lệch tương tự như hình 7.1 (sgk) được không? Tại sao?

Câu hỏi 1

Có thể thí nghiệm về con lắc đơn với góc lệch tương tự như hình 7.1 (sgk) được không? Tại sao?

Lời giải:

   Không thể làm thí nghiệm về con lắc đơn với góc lệch tương tự như hình 7.1(sgk) được vì rằng với góc lệch lớn dao động này không còn là dao động điều hòa. Muốn dao động của của lắc đơn còn là dao động diều hòa thì góc lệch không quá .