Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Có thể làm cho từ thông qua một vòng dây biến thiên bằng những cách nào?

Câu 1:

Có thể làm cho từ thông qua một vòng dây biến thiên bằng những cách nào?

Lời giải:

Từ thông qua một vòng dây: ϕ = B.S.cosα, trong đó S là diện tích của khung dây, α là góc hợp bởi của vectơ cảm ứng từ

và vec tơ pháp tuyến của khung dây

Do vậy ta có thể làm ϕ biến thiên bằng 3 cách sau:

    + Cho khung dây đứng yên và thay đổi độ lớn của cảm ứng từ qua khung.

    + Cho khung dây đứng yên và thay đổi diện tích khung.

    + Cho khung dây quay trong từ trường không đổi hoặc ngược lại cho cảm ứng quay xung quay khung dây để làm thay đổi góc α

Trong thực tế người ta chọn cách thứ ba vì thuận tiện, đơn giản và cho công suất cao.