Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay cố định là 6 kg.m^2, đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen lực 30 N.m đối với trục quay.

Câu 8

Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay cố định là 6 kg., đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen lực 30 N.m đối với trục quay. Bỏ qua mọi lực cản. Sau bao nhiêu lâu kể từ khi bắt đầu quay, bánh xe đạt tới tốc độ goác 100 rad/.

Lời giải:

   Gia tốc góc:

   Thời gian đạt tốc độ góc 100 rad/s là:

   ω = γt = 100 rad/s ⇒ t = 100/5 = 20s