Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Momen quán tính của một vật rắn không phụ thuộc vào: A. Khối lượng của vật B. Tốc độc góc của vật C. Khích thước và hình dạng của vật D. Vị trí trức quay của vật

Câu 8:

Momen quán tính của một vật rắn không phụ thuộc vào:

   A. Khối lượng của vật    B. Tốc độc góc của vật

   C. Khích thước và hình dạng của vật    D. Vị trí trức quay của vật

Lời giải:

   Chọn B