Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Một ròng rọc có bán kính 20cm, có momen quán tính 0,04 kg.m^2 đối với trục của nó. Ròng rọc chịu tác dụng bới một lực không đổi 1,2N tiếp tuyến với vành

Câu 7:

Một ròng rọc có bán kính 20cm, có momen quán tính 0,04 kg. đối với trục của nó. Ròng rọc chịu tác dụng bới một lực không đổi 1,2N tiếp tuyến với vành. Lúc đầu ròng rọc đứng yên. Tính tốc độ góc của ròng rọc sau khi quay được 5s. Bỏ qua mọi lực cản.

Lời giải:

   Mômen lực M = lγ

  Tốc độ góc sau 5s là: ω = ω+ γt = 0 + 6.5 = 30 rad/s.