Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Tìm chiều dài của con lắc đơn có chu kì 1s ở nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s^2

Câu 6:

Tìm chiều dài của con lắc đơn có chu kì 1s ở nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m/

Lời giải:

Từ công thức: