Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Một ròng rọc có momen quán tính đối với trục quay cố định là 10 kg.m^2, quay đều với tốc độ 60 vòng/ phút.

Câu 6:

Một ròng rọc có momen quán tính đối với trục quay cố định là 10 kg., quay đều với tốc độ 60 vòng/ phút. Tính động năng quay của ròng rọc.

Lời giải: