Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Một đĩa tròn đồng chất có bán kính R = 0,5m, khối lượng m = 1kg. Tính momen quán tính của đĩa đối với trục vuông góc với mặt đĩa tâm O của đĩa.

Câu 6:

Một đĩa tròn đồng chất có bán kính R = 0,5m, khối lượng m = 1kg. Tính momen quán tính của đĩa đối với trục vuông góc với mặt đĩa tâm O của đĩa.

Lời giải:

   Mômen quán tính của đĩa tròn:

   l = = 0,5.1.0,25 = 0,125 kg.