Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Mắc cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,2 H vào hai cực của ổ cắm điện xoay chiều 220 V – 50Hz. Tính cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn cảm.

Câu 6:

Mắc cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,2 H vào hai cực của ổ cắm điện xoay chiều 220 V – 50Hz. Tính cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn cảm.

Lời giải:

Cảm kháng của cuộn dây: = ω.L = 2πf.L = 2.π.50.0,2 = 62,8Ω

Áp dụng định luật ôm cho đoạn mạch có cuộn cảm thuần: