Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hạt nhân α có khối lượng 4,0015 u. tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol heli.

Câu 6:

Hạt nhân α có khối lượng 4,0015 u. tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol heli. Cho biết số Avogadro = 6,022.

Lời giải:

Độ hụt khối của 1 hạt nhân α là:

Δm = + (A - Z). - = 2. + 2. -

      = 2.1,007276u + 2.1,008665u - 4,0015u = 0,030382u

Năng lượng liên kết: ΔE = Δm. = 0,030382.931,5 MeV = 28,300833 MeV

⇒ Năng lượng tỏa ra khi tạo thành một mol heli:

E = ΔE. = 28,300833MeV. 6,022. = 170,4. MeV = 2,7. J.