Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Trong điện từ trường, các vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ luôn:

Câu 5:

Trong điện từ trường, các vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ luôn:

   A. cùng phương, ngược chiều

   B. cùng phương, cùng nhiều

   C. có phương vuông góc với nhau

   D. có phương lệch nhau

Lời giải:

   Chọn C.