Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Tính khối lượng poloni 210 có độ phóng xạ 1 Ci.

Câu 5:

Tính khối lượng poloni có độ phóng xạ 1 Ci.

Lời giải:

Chất phóng xạ Po có chu kì bán rã là 138 ngày.

Gọi N là số hạt Po để có độ phóng xạ 1Ci ta có: H = 1Ci = 3,7. Bq.