Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Một đĩa tròn đồng chất có bán kính R = 0,5 m, khối lượng m = 1kg quay đều với tốc độ góc ω = 6 rad/s quanh một trục vuông với đĩa và đi qua tâm của đĩa. Tính động năng của đĩa.

Câu 5:

Một đĩa tròn đồng chất có bán kính R = 0,5 m, khối lượng m = 1kg quay đều với tốc độ góc ω = 6 rad/s quanh một trục vuông với đĩa và đi qua tâm của đĩa. Tính động năng của đĩa.

Lời giải:

   + Momen quán tính của đĩa:

   l = = 0,5.1. 0,25 = 0,125 kg.

   + Động năng quay của đĩa:

= (1/2)lω = 0,5.0,125.36 = 2,25 (J)