Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Một cậu bé đẩy một chiếc đu quay có đường kính 4m với một lực 60N đặt tại vành của chiếc đu theo phương tiếp tuyến. Momen lực tác dụng vào đu quay có giá trị:

Câu 5:

Một cậu bé đẩy một chiếc đu quay có đường kính 4m với một lực 60N đặt tại vành của chiếc đu theo phương tiếp tuyến. Momen lực tác dụng vào đu quay có giá trị:

   A. 30 N.m   B. 15 N.m

   C. 240 N.m   D. 120 N.m

Lời giải:

   Chọn D.

   M = F.d = 60.2 = 120 N.m