Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hộp cộng hưởng có tác dụng

Câu 5:

Hộp cộng hưởng có tác dụng

   A. Làm tăng tần số của âm

   B. làm giảm bớt cường độ âm

   C. làm tăng cường độ âm

   D. làm giảm độ của của âm

Lời giải:

   Chọn C