Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hạt nhân doteri có khối lượng 2,0136 u. Tính năng lượng liên kết của nó.

Câu 5:

Hạt nhân doteri có khối lượng 2,0136 u. Tính năng lượng liên kết của nó.

Lời giải:

Hạt nhân doteri có ký hiệu là:

→ Độ hụt khối: Δm = Z. + (A - Z). = 1. + (2 – 1). = 1,007276u + 1,008665u - 2,0136u = 0,002341u

→ Năng lượng liên kết : ΔE = Δm. = 2,181 MeV