Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hai khe Y-âng cách nhau 3 mm được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm.

Câu 5:

Hai khe Y-âng cách nhau 3 mm được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. hãy xác định tính chất của vân giao thoa tại điểm M cách vân sáng trung tâm 1,2 mm và tại điểm N cách vân sáng trung tâm 1,8 mm.

Lời giải:

   Trước hết tính khoảng vân :

   Nhận xét:

      + 1,2 mm = 3i; suy ra tại M có vân sáng bậc 3.

      + 1,8 mm = (4+1/2)i; suy ra tại N có vân tối thứ 5.