Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức: u = U0cos(100πt - (π/3)) Xác định các thời điểm mà cường độ dòng điện qua tụ điện bằng 0.

Câu 5:

Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức:

   Xác định các thời điểm mà cường độ dòng điện qua tụ điện bằng 0.

Lời giải:

   Vì dòng điện sớm pha π/2 đối với hiệu điện thế nên có biểu thức:

   Các thời điểm t có cường độ dòng điện bằng 0 là nghiệm của phương trình:

   Suy ra: