Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Chiếu vào catot của một tế bào quang điện một chùm ánh sáng có bước sóng 0,330 μm.

Câu 5:

Chiếu vào catot của một tế bào quang điện một chùm ánh sáng có bước sóng 0,330 μm. Biết rằng để triệt tiêu dòng quang điện phải đặt một hiệu điện thế hãm bằng 1,38 V giữa anot và catot. Hãy xác định công thoát của electron khỏi kim loại và giới hạn quang điện của kim loại làm catot.

Lời giải:

   Từ các công thức :

   

Rút ra:   

Thay số ( = 1,38V; λ = 0,330μm = 0,330. m)

Ta được : A = 3.81. J.

Áp dụng công thức : λ = hc/A = 5,21.m