Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Xét phản ứng phân hạch urani U^235 có phương trình: Tính năng lượng mà một phân hạch tỏa ra.

Câu 4:

Xét phản ứng phân hạch urani có phương trình:

   Tính năng lượng mà một phân hạch tỏa ra.

Cho biết: = 234,99u; = 94,88u; = 138,87u. Bỏ qua khối lượng của electron.

Lời giải:

Năng lượng mà một phân hạch tỏa ra: Q = (

với = + = 234,99 + 1,01 = 236u

   M = + + = 94,88u +138,87u + 2.1,008665 = 235,77u.

Từ đó: Q = (236u - 235,77u). = 0,23u. = 214,245 MeV.