Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Với một bức xạ có bước sóng thích hợp thì cường độ dòng quang điện bão hòa. A.

Câu 4:

Với một bức xạ có bước sóng thích hợp thì cường độ dòng quang điện bão hòa.

   A. Triệt tiêu, khi cường độ chum sáng kích thích nhỏ hơn một giá trị giới hạn.

   B. Tỉ lệ với bình phương cường độ chum sáng.

   C. Tỉ lệ với căn bậc hai của cường độ chum sáng.

   D. Tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng.

Lời giải:

Chọn D.

Định luật quang điện thứ 2: Đối với mỗi kim loại làm catốt thì cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ của chùm ánh sáng kích thích.