Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Sự đảo (hay đảo sắc) vạch quang phổ là A. Sự đảo ngược, tự vị trí ngược chiều thành cùng chiều

Câu hỏi 4:

Sự đảo (hay đảo sắc) vạch quang phổ là

   A. Sự đảo ngược, tự vị trí ngược chiều thành cùng chiều.

   B. Sự chuyển từ một vạch sáng trên nền tối thành vạch tối trên nền sáng, do bị hấp thụ.

   C. Sự đảo ngược trật tự các vạch trên quang phổ.

   D. Sự thay đổi màu sắc các vạch quang phổ.

Lời giải:

Chọn B.

Trong thí nghiệm tạo ra quang phổ vạch hấp thụ, nếu tắt nguồn sáng trắng thấy nền quang phổ liên tục biến mất, đồng thời các vạch tối của quang phổ hấp thụ biến thành các vạch màu của quang phổ vạch phát xạ của chính đám hơi đó. Hiện tượng này gọi là hiện tượng đảo sắc của các vạch quang phổ

⇒ ở một nhiệt độ nhất định, một đám hơi có khả năng phát ra những ánh sảng đơn sác nào thì nó cũng có khả năng hấp thụ ánh sáng đơn sắc đó.