Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Phát biểu nào sau đạy không đúng với chuyển động quay đều của vật rắn quanh một trục?

Câu 4:

Phát biểu nào sau đạy không đúng với chuyển động quay đều của vật rắn quanh một trục?

   A. Tốc độ góc là một hàm bậc nhất đối với thời gian

   B. Gia tốc góc của vật bằng 0.

   C. Trong những khoảng thời gian bằng nhau, vật quay được nhứng góc bằng nhau.

   D. Phương trình chuyển động là một hàm bậc nhất đối với thời gian.

Lời giải:

   Chọn A.

   Quay đều thì ω = hằng số, vậy câu A sai