Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có N = 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua mỗi vòng dây có giá trị cực đại là 2 mWb và biến thiên điều hòa với tần số 50 Hz. Suất điện đọng của máy có giá trị hiệu dụng là bao nhiêu?

Câu 4:

Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có N = 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua mỗi vòng dây có giá trị cực đại là 2 mWb và biến thiên điều hòa với tần số 50 Hz. Suất điện đọng của máy có giá trị hiệu dụng là bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: N = 200 vòng; Φ = 2mWb = 2.Wb; f = 50Hz.

→ Suất điện động của máy có giá trị là: