Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Một mạch dao động LC có năng lượng là 36.10^-6 J và điện dung của tụ điện C là 2,5μF.

Câu 4:

Một mạch dao động LC có năng lượng là 36.J và điện dung của tụ điện C là 2,5μF. Tìm năng lượng tập trung tại cuộn cảm khi hiệu điện thế giữa hai bản cực của tụ điện là 3V.

Lời giải:

Khi hiệu điện thế trên tụ điện u = 3V, năng lượng của điện trường ở tụ điện là:

Năng lượng của từ trường bằng: = W – = 36. – 11,25. = 24,75. J.