Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Một dây có một đầu bị kẹp chặt, đầu kia buộc vào một nhánh của một âm thoa có tần số 600 Hz. Âm thoa dao động tạo ra một sóng dừng có 4 bụng sóng. Tốc độ sóng truyền trên dây là 400 m/s.

Câu 4:

Một dây có một đầu bị kẹp chặt, đầu kia buộc vào một nhánh của một âm thoa có tần số 600 Hz. Âm thoa dao động tạo ra một sóng dừng có 4 bụng sóng. Tốc độ sóng truyền trên dây là 400 m/s. Tìm:

   a) Bước sóng

   b) Chiều dài của dây

Lời giải:

a) Bước sóng được tính theo công thức:

b) Vì dây thuộc loại 2 đầu cố định nên để có sóng dừng thì chiều dài của dây là một số nguyên lần nữa bước sóng:

Khi có sóng dừng trên dây có 4 bụng, vậy có chiều dài là: