Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Một cuộn cảm khi mắc với điện áp xoay chiều 50V thì tiêu thụ công suất 1,5W. Biết dòng qua cuộn cảm là 0,2A. Tính hệ số công suất của cuộn cảm.

Câu 4:

Một cuộn cảm khi mắc với điện áp xoay chiều 50V thì tiêu thụ công suất 1,5W. Biết dòng qua cuộn cảm là 0,2A. Tính hệ số công suất của cuộn cảm.

Lời giải:

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch xoay chiều là:

P = U.I.cosφ.

Hệ số công suất của cuộn cảm là: