Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hai bánh xe A và B có cùng động năng quay, tốc độ góc ωA = 3 ωB .

Câu 4:

Hai bánh xe A và B có cùng động năng quay, tốc độ góc ω = 3 ω . Tỉ số momen quán tính / đối với trục quay của A và B có giá trị nào sau đây?

   A. 3      B. 9      C. 6      D. 1

Lời giải:

Chọn B

Ta có =