Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Đối với âm cơ bản và họa âm bậc hai do cùng một dây đàn phát ra thì

Câu 4:

Đối với âm cơ bản và họa âm bậc hai do cùng một dây đàn phát ra thì

   A. Họa âm bậc 2 có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản.

   B. Tần số họa âm bậc 2 gấp đôi tần số họa âm cơ bản.

   C. Tần số âm cơ bản lớn gấp đôi tần số họa âm bậc 2.

   D. Tốc độ âm cơ bản gấp đôi tốc độ họa âm bậc 2.

Lời giải:

Chọn B

Tần số sóng âm do dây đàn phát ra (hai đầu cố định):

   + k = 1, âm phát ra là âm cơ bản f = .

   + k = 2, 3, 4,…, âm phát ra là các họa âm bậc hay thứ k với = k..