Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV và công suất truyền đi 200 kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm lệch nhau thêm 480 kWh.

Câu 4:

Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV và công suất truyền đi 200 kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm lệch nhau thêm 480 kWh.

   a) Tính công suất điện hao phí trên đường dây tải điện.

   b) Cần tăng điện áp ở trạm phát đến giá trị nào để điện năng hao phí trên đường dây chỉ bằng 2,5% điện năng truyền đi? Coi công suất truyền đi ở trạm phát điện không đổi.

Lời giải:

a) Theo giả thiết W = 480 kWh, t = 24h nên công suất điện hao phí trên đường dây tải điện là:

b) Gọi R là điện trở của đường dây truyền tải.

Công suất hao phí trên đường dây là:

Tăng điện áp ở trạm phát đến giá trị U’ thì điện năng hao phí trên đường dây chỉ bằng 2,5% điện năng truyền đi → ∆P’ = 0,025P = 0,025.200 = 5kW