Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cho phản ứng hạt nhân: a) Xác định số khối, nguyên tử số và tên gọi hạt nhân X. b) Phản ứng đó tỏa ra hay thu năng lượng. tính độ lớn của năng lượng tỏa ta hay thu đó theo đơn vị jun.

Câu 4:

Cho phản ứng hạt nhân:

   

a) Xác định số khối, nguyên tử số và tên gọi hạt nhân X.

   b) Phản ứng đó tỏa ra hay thu năng lượng. tính độ lớn của năng lượng tỏa ta hay thu đó theo đơn vị jun.

   Cho biết : = 36,956889u; = 36,956563u; = 1,008665u; = 1,007276u.

Lời giải:

a) Xác định số khối, nguyên tử số và tên gọi hạt nhân X.

Từ phương trình phản ứng ta có hạt X có Z = 1; A = 1. Đó là hạt proton

Vậy phương trình phản ứng đầy đủ:

b) Ta có:

= m(Cl) + m(P) = 37,963839u ;

   M = m(Ar) + m(n) = 37,965559u

Ta thấy M > : phản ứng thu năng lượng.

Độ lớn của năng lượng thu là:

   Q = (M - = - 0,001720u. = 1,6022 MeV = 2,56. J.