Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Chiếu một chùm ánh sáng có bước sóng 400 nm vào catot bằng natri của một tế bào

Câu 4:

Chiếu một chùm ánh sáng có bước sóng 400 nm vào catot bằng natri của một tế bào quang điện. biết giới hạn quang điện của natri là 0,50 μm, hãy tính vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện.

Lời giải:

Áp dụng công thức Anh – xtanh:

Từ đó rút ra: