Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Chất phóng xạ pôlôni Po phóng ra tia α và biến thành chì Po. Hỏi trong 0,168 g poloni có bao nhiêu nguyên tử bị phân rã sau 414 ngày đêm và xác định lượng chì được tạo thành trong khoảng thời gian nói trên.

Câu 4:

Chất phóng xạ pôlôPo phóng ra tia α và biến thành chì. Hỏi trong 0,168 g poloni có bao nhiêu nguyên tử bị phân rã sau 414 ngày đêm và xác định lượng chì được tạo thành trong khoảng thời gian nói trên. Cho biết chu kì bán rã của poloni là 138 ngày.

Lời giải:

Xét quá trình phóng xạ:

Ban đầu số nguyên tử Po có trong 0,168 g pôlôni là:

Số nguyên tử chất phóng xạ còn lại sau thời gian t = 414 ngày:

Số hạt nguyên tử bị phân rã bằng số hạt nhân con Pb được tạo thành sau thời gian t = 414 ngày:

Khối lượng chì được tạo thành là: