Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Lai – man là λ = 122 nm của hai vạch

Câu 4:

Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Lai – man là λ = 122 nm của hai vạch , lần lượt là λ = 0,656 μm và λ = 0,486 μm. Hãy tính bước sóng hai vạch tiếp theo trong dãy Lai – man và vạch đầu tiên trong dãy Pa – sen.

Lời giải:

Vẽ sơ đồ chuyển mức năng lượng (hình vẽ)

Theo sơ đồ hình vẽ ta thấy:

   λ = λ = 122nm; λ = λ = 0,656μm; λ = λ = 0,486μm;

= h. = ; = h. = ; = h. =

+ Bước sóng hai vạch tiếp theo trong dãy Lai – man là λ và λ tương úng với 2 tần số lần lượt là:

Ta có: h. = = () + () = h. + h.

Tương tự ta được:

Bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Pa-sen là λ, được tính theo công thức: