Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Xác định hạt X trong các phản ứng sau đây:

Câu 3:

Xác định hạt X trong các phản ứng sau đây:

Lời giải:

Áp dụng các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân ta được: