Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Trong một mạch dao động LC có điện dung là 5μF,

Câu 3:

Trong một mạch dao động LC có điện dung là 5μF, cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05 sin⁡2000t (A). Tìm độ tự cảm và biểu thức cho điện tích của tụ.

Lời giải:

Từ biểu thức i = 0,05sin2000t (A) ta có: I0 = 0,05A và ω = 2000 rad/s.

q = 2,5..sin(2000t – π/2) (C)