Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Trên một sợ dây dài 40 cm có sóng dừng, người ta quan sát thấy có 4 bụng sóng. Tần số dao động là 400 Hz. Tìm tốc độ truyền sóng trên dây.

Câu 3:

Trên một sợ dây dài 40 cm có sóng dừng, người ta quan sát thấy có 4 bụng sóng. Tần số dao động là 400 Hz. Tìm tốc độ truyền sóng trên dây.

Lời giải:

Trên dây có 4 bụng sóng ⇒ → λ = 20cm = 0,2m

Tốc độ truyền sóng trên dây: v = λ.f = 0,2.400 = 80m/s