Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Tính thế năng, động năng và cơ năng của con lắc đơn ở một ví trí bất kì (li độ góc α) và thử lại rằng cơ năng không đổi trong chuyển động.

Câu 3:

Tính thế năng, động năng và cơ năng của con lắc đơn ở một ví trí bất kì (li độ góc α) và thử lại rằng cơ năng không đổi trong chuyển động.

Lời giải:

* Tính thế năng : Thế năng của con lắc đơn là thế năng của vật chịu tác dụng của trọng lực, nếu chọn vị trí cân bằng O làm gốc thì thế năng khi vật ở vị trí M có li độ α là:

Dùng công thức lượng giác và chú ý rằng, nếu α nhỏ thì ta có:

Trong đó s = l.α là độ dài đại số của cung OM.

* Tính động năng

trong đó v là vận tốc của vật năng ở vị trí M,

Sử dụng công thức độc lập của v và s ta có:

Vậy

* Tính cơ năng W

với các góc nhỏ α, tức là với ≪ l

Ta lại thấy cơ năng của con lắc đơn không đổi trong suốt quá trính dao động và tỉ lệ với bình phương biên độ . Kết luận trên về sự bảo toàn cơ năng của con lắc đơn có thể suy ra ngay từ tính chất của trọng lực tác dụng lên con lắc là lực thế.