Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Tính độ co độ dài của một cái thước có độ dài riêng bằng 30 cm, chuyển động với vận tốc v=0,8c.

Câu 3:

Tính độ co độ dài của một cái thước có độ dài riêng bằng 30 cm, chuyển động với vận tốc v=0,8c.

Lời giải: