Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Tại một điểm, người ta thấy được con lắc trong thời gian con lắc đơn A dao động được 10 chu kì thì con lắc đơn B thực hiện được 6 chu kì. Biết hiệu số độ dài của chúng là 16 cm, tìm độ dài của mỗi con lắc.

Câu 3:

Tại một điểm, người ta thấy được con lắc trong thời gian con lắc đơn A dao động được 10 chu kì thì con lắc đơn B thực hiện được 6 chu kì. Biết hiệu số độ dài của chúng là 16 cm, tìm độ dài của mỗi con lắc.

Lời giải:

Chu kì

Giải ra ta được = 9cm; = 25 cm