Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng. A. Xảy ra với mọi chất rắn, lỏng, hoặc khí

Câu 3:

Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng.

   A. Xảy ra với mọi chất rắn, lỏng, hoặc khí.

   B. Chỉ xảy ra với chất rắn, và chất lỏng.

   C. Chỉ xảy ra với chất rắn.

   D. là hiện tượng đặc trưng của thủy tính.

Lời giải:

   Chọn A.