Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Quang phổ vạch phát xạ của một chất thì đặc trưng cho A. Chính chất ấy.

Câu 3:

Quang phổ vạch phát xạ của một chất thì đặc trưng cho

   A. Chính chất ấy.

   B. Thành phần hóa học của chất ấy.

   C. Thành phần nguyên tố (tức là tỉ lệ phần trăm các nguyên tố hóa học) của chất ấy.

   D. Cấu tạo phân tử của chất ấy.

Lời giải:

Chọn B

- Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch, vị trí các vạch (cũng đồng nghĩa với sự khác nhau về màu sắc các vạch) và độ sáng tỉ đối của các vạch.

- Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố đó.