Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Một sóng có tần số 1000 Hz truyền đi với tốc độ 330 m/s thì bước sóng của nó có giá trị nào sau đây?

Câu 3:

Một sóng có tần số 1000 Hz truyền đi với tốc độ 330 m/s thì bước sóng của nó có giá trị nào sau đây?

   A. 330000m      B.

   C. 0,33m/s      D. 0,33m

Lời giải:

Chọn D.

Ta có: λ = v/f = 330/1000 = 0,33m.